Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

№ 13 23.09.2022 ел
Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмэ авыл җирлеге Советының «Дәүләт органнары һәм җирле үзидарә органнары эшчәнлеге турында мәгълүматка керү мөмкинлеген тәэмин итү хакында» 2009 елның 9 февралендәге 8-ФЗ номерлы Федераль законны гамәлгә ашыру турында» 2020 елның 18 декабрендәге 10 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

Скачать
№ 12 23.09.2022 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмэ авыл җирлеге Советы карарының үз көчен югалтуын тану турында

Скачать
№ 10 16.08.2022 ел
Иске Чишмэ авыл җирлеге Советының 2018 елның 19 декабрендә кабул ителгән 34 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмэ авыл җирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 6 16.05.2022 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмэ авыл җирлеге Советының «Иске Чишмэ авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль вазыйфалар биләүгә дәгъва кылучы гражданнарның керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшыру, шулай ук «ИскеЧишмэ авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль вазыйфаларны биләүче затларның керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшыру турында Нигезләмәне раслау хакында» 2014 елның 30 октябрендәге 22 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 7 16.05.2022 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмэ авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 23 номерлы карары үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 27 17.12.2021 ел
Иске Чишмэ авыл җирлеге Советының 2018 елның 19 декабрендәге 34 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмэ авыл җирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 10 2020 елның 17 июне
Дүртенче чакырылыш Иске Чишмэ авыл җирлеге Советы депутатларын сайлауларны билгеләү турында

Скачать
№ 8 2020 елның 25 мае
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмэ авыл җирлеге Советының 2014 елның 13 февралендәге 4 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмэ авыл җирлегендә бюджет төзелеше һәм бюджет ...

Скачать
№ 6 19.03.2020 ел
Иске Чишмэ авыл җирлеге Советының 2018 елның 19 декабрендәге 34 номерлы «Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмэ авыл җирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 4 21.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Иске Чишмэ авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 5 21.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмэ авыл җирлеге Советының 2012 елның 26 декабрендәге 30 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 2 2019 елның 15 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмә авыл җирлеге составына керүче Иске Чишмә торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 1 2019 елның 15 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмә авыл җирлеге составына керүче Иске Чишмә торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 2 2019 елның 14 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмә авыл җирлеге составына керүче Ачы торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 1 2019 елның 14 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмә авыл җирлеге составына керүче Ачы торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 30 2019 елның 26 ноябреннән
Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмэ авыл җирлеге Советының «Җир салымы турында» 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән 19 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 22 2019 елның 20 сентябреннән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмә авыл җирлеге Советының 2019 елның 20 августындагы 17 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 17 2019 елның 20 августнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмә авыл җирлегенең муниципаль милек реестры турындагы Нигезләмәсен раслау хакында

Скачать
№ 16 2019 елның 25 июленнән
Иске Чишмә авыл җирлеге Советының 2006 елның 1 мартындәге 3 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмә авыл җирлеге Советы депутаты статусы турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

Скачать
№ 12 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмә авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 22 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 11 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмә авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 23 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 15 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмә авылҗирлеге Советының «Физик затлар мөлкәтенә салым турында» 2018 елның 23 июлендәге 20 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 6 от 22.04.2019 г.
Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмэ авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 3 2019 елның 7 марты
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Иске Чишмәавыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 36 от 19.12.2018
Иске Чишмә авыл җирлеге Советының 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән «Физик затлар милкенә салым турында»гы 20нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 35 от 19.12.2018
Иске Чишмә авыл җирлегенең 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 19нчы номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 34 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмә авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать
№ 32 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Иске Чишмә авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать