№ 17 2019 елның 20 августнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмә авыл җирлегенең муниципаль милек реестры турындагы Нигезләмәсен раслау хакында

Скачать
№ 16 2019 елның 25 июленнән
Иске Чишмә авыл җирлеге Советының 2006 елның 1 мартындәге 3 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмә авыл җирлеге Советы депутаты статусы турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

Скачать
№ 12 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмә авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 22 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 11 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмә авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 23 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 15 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмә авылҗирлеге Советының «Физик затлар мөлкәтенә салым турында» 2018 елның 23 июлендәге 20 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 6 от 22.04.2019 г.
Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмэ авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 3 2019 елның 7 марты
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Иске Чишмәавыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 36 от 19.12.2018
Иске Чишмә авыл җирлеге Советының 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән «Физик затлар милкенә салым турында»гы 20нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 35 от 19.12.2018
Иске Чишмә авыл җирлегенең 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 19нчы номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 34 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмә авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать
№ 32 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Иске Чишмә авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать