Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

№ 17 2022 елның 03 ноябрьдә
«2023-2027 елларга Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Иске Чишмэ авыл җирлегендә кече һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм» муниципаль программасын раслау турында

Скачать
№ 12 05.07.2022 ел
Иске Чишмэ авыл җирлеге башкарма комитетының 2020 елның 27 мартында кабул ителгән 5 номерлы карары белән расланган Иске Чишмэ авыл җирлегенең салым чыгымнары исемлеген формалаштыру һәм салым чыгымнарын бәяләүне үткәрү Тәртибенә үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 6 2020 елның 29 мае
2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар план чорына Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмә авыл җирлегенең салым чыгымнары исемлеген раслау турында

Скачать
№ 5 27.03.2020 ел
2020 елда Иске Чишмә авыл җирлегенең салым чыгымнары исемлеген формалаштыру һәм салым чыгымнарын бәяләү тәртибен раслау турында

Скачать
№ 1 01.02.2020 ел
Иске Чишмә авыл җирлеге башкарма комитетының 2019 елның 31 гыйнварындагы 1 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 1 04.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмә авыл җирлеге башкарма комитетының кайбер карарларының үз көчләрен югалтуын тану турында

Скачать
№ 1 01.02.2020 ел
Иске Чишмә авыл җирлеге башкарма комитетының 2019 елның 31 гыйнварындагы 3 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 62 2019 елның 29 ноябреннән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмэ авыл җирлеге башкарма комитетының 2019 елның 30 сентябрендәге 49 номерлы карары белән расланган белешмә (өземтә) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ ...

Скачать
№ 49 2019 елның 30 сентябреннән
Белешмә (өземтә)бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

Скачать
№ 45 2019 елның 27 августыннан
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмә авыл җирлеге башкарма комитетының 2012 елның 13 декабрындагы 64 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 3 от 31.01.2019 г.
Иске Чишмә авыл җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен раслау турында

Скачать