№ 62 2019 елның 29 ноябреннән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмэ авыл җирлеге башкарма комитетының 2019 елның 30 сентябрендәге 49 номерлы карары белән расланган белешмә (өземтә) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ ...

Скачать
№ 49 2019 елның 30 сентябреннән
Белешмә (өземтә)бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

Скачать
№ 45 2019 елның 27 августыннан
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмә авыл җирлеге башкарма комитетының 2012 елның 13 декабрындагы 64 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 3 от 31.01.2019 г.
Иске Чишмә авыл җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен раслау турында

Скачать