№ 49 2019 елның 30 сентябреннән
Белешмә (өземтә)бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

Скачать
№ 45 2019 елның 27 августыннан
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Иске Чишмә авыл җирлеге башкарма комитетының 2012 елның 13 декабрындагы 64 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 3 от 31.01.2019 г.
Иске Чишмә авыл җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен раслау турында

Скачать